T. 82-2-461-7744

F. 82-2-461-7733

Email. canaan_korea@naver.com

405,Yonggang B/D, Gucheonmyun-ro 153, Gangdong-gu, Seoul, Korea